Мнозинство - Домов Алцхаймер (2023)

х

В съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, свободното движение на данни и отмяната на директивата 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу "GDPR“)

 1. МЕНИДЖЪР НА ЛИЧНИ ДАННИ

  В зависимост от избраното от вас място за настаняване в съответния център за социално интерниране, лицето, отговорно за обработката на вашите лични данни, е един от следните доставчици:

  а)Startseite Алцхаймер Дарков z.ú., com domicilio social em Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, numero de ID 024 96 470, inscrito no Registro de Instituciones del Tribunal de Ostrava District, Sección U, Inserción 270;

  б)Startseite Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., регистрирано на Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, регистрирано в регистъра на институциите на Градския съд на Прага, секция U, вписване 646;

  ° С)Иницио Алцхаймер Most z.ú., регистриран офис на Táboritů 2180/8, 434 01 Most, идентификационен номер 046 54 374, вписан в регистъра на институциите, воден от Окръжния съд в Ústí nad Labem, раздел U, вписване 199 (всички доставчици, наричани по-долу "къщата на Алцхаймер“)

  къща, наречена АлцхаймерДлъжностно лице по защита на данните, достъпен от povenerec@domovalzheimer.cz.

 2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Дом Алцхаймер събира и обработва Вашите лични данни, предадени по телефона, лично, писмено или по електронен път с цел проверка дали отговаряте на изискванията за прием в Дом Алцхаймер и за сключване на договор за предоставяне на социални услуги, както и в случай, че дори и да отговаряте на изискванията за прием, но поради правоспособност, с Вас не може да бъде сключен договор за предоставяне на социални услуги за целите на вписване на Вашето заявление в регистъра на заинтересуваните лица при предоставяне на услуги чрез социални услуги. Правните основания за обработка на Вашите лични данни са:

  • обработката е необходима за целтаПредприемане на действия по вашата поръчкапреди евентуално сключване на договор (чл. 6, ал. 1, буква b от GDPR).

 3. ОБХВАТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Вашите данни за регистрация и контакт, включително специална категория лични данни (здравна информация) и данните за регистрация и контакт с лицето за контакт, са необходими за процеса на оценка на съответствието с изискванията за прием в Дома на Алцхаймер. Предоставянето на лични данни е доброволно. Без предоставяне на лични данни обаче не може да се прецени дали са спазени изискванията за прием в Дома на Алцхаймер или за кандидатстване за включване в списъка на желаещите да предоставят социални услуги.

 4. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБРАБОТВАНЕ

  Обект на обработка са адресът и идентификационните данни, които служат за ясна и недвусмислена идентификация:
  а) Кандидати за предоставяне на социални услуги, включително фамилни имена, собствени имена, дата на раждане, постоянен адрес на пребиваване, настоящ адрес на пребиваване, принадлежност към здравноосигурителна компания, информация за здравословно състояние, личен и социален произход, информация за предоставени грижи, размер на дохода, данни за намаляване на дееспособността на заинтересованото лице,
  б) Лица за контакт, т.е. име, фамилия, електронна поща, пощенски адрес, телефон.

 5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Всички лица, които влизат в контакт с личните данни на субектите на данни при предоставянето на социални услуги в рамките на изпълнение на своите професионални или договорни задължения, са обект на законово или договорно задължение за поверителност.

  Получател на личните данни е Дом Алцхаймер.

  Alzheimer's Home декларира, че няма да предава лични данни на трети страни или международни организации.

 6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Обработваме Вашите лични данни и личните данни на лицето за контакт, предоставени доброволно в рамките на преценка за съответствие с изискванията за прием в Дом Алцхаймер до сключване на договора за предоставяне на социални услуги. Ако не отговаряте на изискванията за допустимост на Alzheimer's Home, вашите лични данни ще бъдат изтрити 3 месеца след като са ви били предоставени, освен ако обработването е необходимо за защита на законните интереси на Alzheimer's Home.

 7. ПРАВА НА КЛИЕНТА

  В съответствие с приложимото законодателство можете да упражнявате правата си като заинтересовано лице. Имате право на достъп до данните, които обработваме за вас, и право да поискате коригиране на данните. Можете да поискате изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, освен ако не е необходимо по-нататъшно обработване за спазване на правните задължения на Hogar Alzheimer. Освен това имате право на преносимост на данните в обхвата на приложимите законови разпоредби и имате право да възразите срещу обработването на лични данни. Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на лични данни, имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни.

х

Съгласие за обработка на лични данни: изпращане на съобщение чрез контактната форма на уебсайта

Давам съгласието си администратор на лични данни, който по избор на получателя на искането е:
а)Startseite Алцхаймер Дарков z.ú., com domicilio social em Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, numero de ID 024 96 470, inscrito no Registro de Instituciones del Tribunal de Ostrava District, Sección U, Inserción 270;
б)Startseite Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., регистрирано на Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, регистрирано в регистъра на институциите на Градския съд на Прага, секция U, вписване 646;
° С)Иницио Алцхаймер Most z.ú., регистрирано на Táboritů 2180/8, 434 01 Most, идентификационен номер 046 54 374, вписано в регистъра на институциите на Окръжния съд на Ústí nad Labem, секция U, вписване 199 (наричано по-долу съвместно, "къщата на Алцхаймер“), анза да отговорите на моя въпрос, изпратен чрез формата за контакт на уебсайта на Дома на Алцхаймер, обработва моите лични данни до степента на:

 • Име: Фамилия: Имейл

Давам съгласието си за срок от 12 месеца, освен ако съгласието не бъде оттеглено по-рано.

Това са лични данни, чието предоставяне е предмет на вашето съгласие. С даването на вашето съгласие вие ​​не се отказвате от никое от вашите законови права и следователно можете да упражнявате правата си като субект на данни. Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето. Имате право на информация относно обработваните данни и право да поискате коригиране на данните. Можете да поискате изтриване на лични данни или ограничаване на тяхното третиране. Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на лични данни, имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни.

Обработката на предоставените данни се извършва от администратора на лични данни, който обаче може да възложи обработването на данните на трето лице, т.нар. подизпълнител. Обработването е възможно само въз основа на сключен договор, който задължава обработващия същото ниво на защита на данните като Дом на Алцхаймер.

Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като ни изпратите имейл до:

 • roztoky@domovalzheimer.cz, bei Fragen an das Alzheimerheim Roztoky u Prahy z.ú.
 • darkov@domovalzheimer.cz, bei Fragen an das Alzheimerheim Darkov z.ú.
 • most@domovalzheimer.cz, няма случай на Алцхаймер Most Home Home z.ú. насочен въпрос
  или писмено на горепосочения домашен адрес на Алцхаймер.

къща, наречена АлцхаймерДлъжностно лице по защита на данните, достъпен от povenerec@domovalzheimer.cz.

х

Информация относно обработката на лични данни – търсещи работа

В съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, свободното движение на данни и отмяната на директивата 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу "GDPR“)

 1. МЕНИДЖЪР НА ЛИЧНИ ДАННИ

  В зависимост от избора на доставчик, при който кандидатствате за работа, администраторът на вашите лични данни е един от следните работодатели:
  а)Startseite Алцхаймер Дарков z.ú., com domicilio social em Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, numero de ID 024 96 470, inscrito no Registro de Instituciones del Tribunal de Ostrava District, Sección U, Inserción 270;
  б)Startseite Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., регистрирано на Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, регистрирано в регистъра на институциите на Градския съд на Прага, секция U, вписване 646;
  ° С)Иницио Алцхаймер Most z.ú., регистриран офис на Táboritů 2180/8, 434 01 Most, идентификационен номер 046 54 374, вписан в регистъра на институциите, воден от Окръжния съд в Ústí nad Labem, раздел U, вписване 199 (всички доставчици, наричани по-долу "къщата на Алцхаймер“)

  къща, наречена АлцхаймерДлъжностно лице по защита на данните, може да се свържете наpoverenec@domovalzheimer.cz.

 2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Alzheimer's Home събира и обработва вашите лични данни, предадени по телефона, лично, писмено или по електронен път за целите на процеса на набиране на персонал за конкретна позиция в Alzheimer's Home. Правните основания за обработка на Вашите лични данни са:
  • За целта е необходима обработкаПредприемане на действия по вашата поръчкапреди евентуалното сключване на трудов договор или трудов договор извън трудовото правоотношение (чл. 6, ал. 1, буква б) DSGVO)
  • Лечението е необходимо за целителегитимни интереси на Дома на Алцхаймер(Чл. 6, ал. 1, буква f от GDPR).
 3. ОБХВАТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  За да участвате в процеса на подбор, са необходими вашата основна идентификация и данни за контакт, както и информация за обучение, професионален опит, стаж, умения, компетенции и, в случай на търсещи работа, за позицията, която ще бъде класирана в центъра по заетостта . социална работа, отдел за медицински сестри и отдел за управление - документация на работното място и целостта на данните на здравноосигурителната компания. Други данни, свързани с процеса на подбор, няма да бъдат обработвани.

  Специални категории лични данни не подлежат на обработка.
  Предоставянето на лични данни е доброволно. Участието в процеса на подбор обаче не е възможно без предоставяне на лични данни.

 4. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБРАБОТВАНЕ

  Обект на третиране са адресът и идентификационните данни, които служат за ясно и недвусмислено идентифициране на кандидата за работа, като:
  • Име, фамилия, титла, дата на раждане
  • Данни за контакт с кандидата в полето адрес за контакт, телефон, e-mail
  • Описателни данни (данни от предишни дейности и опит, данни за обучение, информация, предоставена от кандидата в автобиографията и в контекста на комуникацията с Дома на Алцхаймер)
  • за кандидати за длъжността секретар по социално подпомагане, секретар по медицински сестри и секретар по администрация, документиране на работното място и предаване на данни за интегритет на операторите на здравни планове
  • други необходими данни.
 5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Всички лица, които влизат в контакт с личните данни на кандидатите за работа в контекста на изпълнение на своите професионални или договорни задължения, подлежат на законово или договорно задължение за поверителност.
  Получател на личните данни е Дом Алцхаймер.
  За целите, посочени по-горе, ние също така включваме оператори на портали за работа в процеса на набиране на персонал, които използваме като процесори в процеса на подбор (напр. Jobs.cz, Práce za rohem, Práce.cz)
  Alzheimer's Home декларира, че няма да предава лични данни на трети страни или международни организации.
 6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Личните данни се обработват при подготовката и провеждането на процеса по подбор за конкретна позиция. След приключване на процеса на подбор, личните данни ще бъдат изтрити след 3 месеца, освен ако обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на Alzheimer's Home.
 7. ПРАВА НА КАНДИДАТИТЕ

  В съответствие с приложимото законодателство можете да упражнявате правата си като заинтересовано лице. Имате право на достъп до данните, които обработваме за вас, и право да поискате коригиране на данните. Можете да поискате изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, освен ако не е необходимо по-нататъшно обработване за спазване на правните задължения на Hogar Alzheimer. Освен това имате право на преносимост на данните в обхвата на приложимите законови разпоредби и имате право да възразите срещу обработването на лични данни. Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на лични данни, имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 02/03/2023

Views: 5827

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.